L’impacte social de les organitzacions és fruit dels valors que les persones adquireixen en el seu esforç per millorar contínuament els resultats

Kuragu facilita a les organitzacions l’assoliment dels objectius estratègics a partir del desenvolupament de valors, comportaments i capacitats que impacten més enllà de la pròpia organització.

EIXOS DE TRANSFORMACIÓ

ENTORNS SEGURS

Creació d’entorns d’aprenentatge mutu basats en el respecte i la comunicació assertiva

MILLORA CONTÍNUA

Evolució constant a partir de l’execució àgil de projectes i el desenvolupament professional

VISIÓ COMPARTIDA

Alineació d’esforços a partir d’un enteniment comú de reptes i aspiracions

ENTORNS SEGURS

Creació d’entorns d’aprenentatge mutu basats en el respecte i la comunicació assertiva

MILLORA CONTÍNUA

Evolució constant a partir de l’execució àgil de projectes i el desenvolupament professional

VISIÓ COMPARTIDA

Alineació d’esforços a partir d’un enteniment comú de reptes i aspiracions

Kuragu facilita la transició

del cercle

al cercle

 • CERCLE VICIÓS
 • CERCLE VIRTUÓS

GRUPS POC COHESIONATS

Comunicació no assertiva

Aspiracions personals no prou valorades

SENTIMENT DE PERTINENÇA I COHESIÓ

Comunicació assertiva

Aspiracions personals respectades

INICIATIVES DE MILLORA FRUSTRADES

Visió no compartida del negoci

Projectes inacabats i resultats insatisfactoris

EVOLUCIÓ I MILLORA CONTÍNUA

Visió compartida del negoci

Cicles ràpids i freqüents de millora contínua

PROPÒSIT ORGANITZATIU NO ASSOLIT

Objectius estratègics no assolits

Fuga de talent

PROPÒSIT ORGANITZATIU ASSOLIT

Objectius estratègics assolits

Atracció i desenvolupament del talent

CERCLE VICIÓS

GRUPS POC COHESIONATS

Comunicació no assertiva

Aspiracions personals no prou valorades

INICIATIVES DE MILLORA FRUSTRADES

Visió del negoci no compartida

Projectes inacabats i resultats insatisfactoris

PROPÒSIT ORGANITZATIU NO ASSOLIT

Objectius estratègics no assolits

Fuga de talent

CERCLE VIRTUÓS

SENTIMENT DE PERTINENÇA I COHESIÓ

Comunicació assertiva

Aspiracions personals respectades

EVOLUCIÓ I MILLORA CONTÍNUA

Visió del negoci compartida

Cicles ràpids i freqüents de millora contínua

PROPÒSIT ORGANITZATIU ASSOLIT

Objectius estratègics assolits

Atracció i desenvolupament del talent

PROBLEMÀTICA

Les aspiracions de les organitzacions es reflecteixen en els objectius. Quan aquests objectius es persegueixen sense prioritzar el respecte profund a cadascuna de les persones de l’organització, els equips de treball perden la cohesió, desapareix el sentit de pertinença i esdevenen ineficaços en el seu esforç d’evolució i millora contínua. En conseqüència, els objectius estratègics no s’assoleixen, les persones es desvinculen emocionalment del projecte empresarial i abandonen l’organització.  Aquests són alguns dels símptomes que caracteritzen el cercle viciós:

GRUPS POC COHESIONATS

“Estàs equivocat: conec el negoci. Fem-ho com t’he dit”

“Per què no em vas avisar abans? Ara tenim un problema greu”

“És impossible parlar amb ell, sempre acabem enfadats!”

INICIATIVES DE MILLORA FRUSTRADES

“El projecte acaba tard i no té l’impacte esperat”

“Malgrat el nou procediment definit, la gent continua treballant igual”

“Quants projectes de millora tenim oberts ara mateix?”

PROPÒSIT ORGANITZATIU NO ASSOLIT

“No aprenc res a la feina. Cada dia apago focs”

“No sé com es pensen que aconseguirem els objectius en tant poc temps”

“He trobat una oportunitat millor. Marxo de l’empresa”

COM TREBALLEM?

A Kuragu treballem sobre els TRES EIXOS perquè són mútuament dependents:

CREACIÓ D’ENTORNS SEGURS D’APRENENTATGE MUTU

Implantació de la COMUNICACIÓ INTERNA basada en l’assertivitat i els valors compartits que fomenten el DESENVOLUPAMENT PERSONAL I GRUPAL

Disseny i implantació d’estratègies de l’APRENENTATGE MUTU a partir de l’enriquiment de llocs de treball que facilitin el DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

MILLORA CONTÍNUA DE L’EFICIÈNCIA OPERATIVA

Elaboració de mapes de negoci que afavoreixin la VISIÓ COMPARTIDA, les aliances entre departaments i la identificació i priorització d’àrees de millora

Disseny i implantació de SISTEMES DE GESTIÓ DE MILLORA CONTÍNUA que obtinguin resultats de forma ràpida i freqüent

ALINEACIÓ D’ASPIRACIONS PERSONES-ORGANITZACIÓ

Definició i desenvolupament estratègic basats tant en els OBJECTIUS establerts com en les CAPACITATS necessàries per a assolir-los

Capacitació de responsables en matèria de LIDERATGE ASPIRACIONAL que permetin l’alineació de les aspiracions de les persones i les de l’organització

METODOLOGIA

A Kuragu sabem que entregar valor de forma ràpida i freqüent és la forma de generar confiança. Per això, treballem amb cicles de curta durada, amb objectius acordats i clarament definits d’acord amb els tres eixos de transformació. 

CADA CICLE CONTRIBUEÏX A:

 • Millorar la comunicació interna. Individualment, i en grup, es fa evident com n’és de vital per al desenvolupament personal i grupal i, en conseqüència, per a la cohesió del grup
 • Augmentar les capacitats individuals gràcies a l’aprenentatge mutu.
 • Aprofundir en la visió compartida del negoci, que facilita el diàleg interdepartamental i identifica i prioritza  les àrees de millora. 
 • Dissenyar i implantar millores a les àrees seleccionades.
 • Definir i monitorar els objectius fixats i les capacitats a desenvolupar a curt termini. 
 • Aprofundir en la capacitació en matèria de lideratge aspiracional.

DESPRÉS DE CADA CICLE:

 • Es fa una reflexió individual de la comunicació interna.
 • Es comparteixen i s’enriqueixen les reflexions en grup, i s’identifica què ha funcionat bé i el que es podria millorar, tant en relació a la comunicació interna com a l’aprenentatge mutu.
 • S’analitzen les millores assolides i la gestió dels problemes sobrevinguts.
 • S’enriqueix i es comparteix la visió de negoci, tot identificant-ne les àrees d’actuació prioritària.
 • S’analitzen conjuntament els resultats obtinguts i les capacitats desenvolupades.
 • Es revisa l’alineació de les aspiracions de les persones i de l’organització.

Després de cada cicle, l’empresa decideix quin ha de ser el paper de Kuragu

QUI SOM?

Kuragu està format per un equip de professionals provinents de diverses disciplines, que compartim la idea que el desenvolupament humà és una font de riquesa en tots els àmbits.

El PROPÒSIT de Kuragu és facilitar a les organitzacions l’assoliment dels seus objectius, de forma íntegra amb els seus valors, a partir del desenvolupament de persones.

PER QUÈ HO FEM?

Perquè a Kuragu creiem que el desenvolupament personal dignifica la naturalesa humana i alhora és beneficiós perquè les organitzacions assoleixin el seu propòsit.

Juntament amb l’àmbit educatiu, les organitzacions són el principal àmbit de desenvolupament humà, ja que les persones evolucionen socialitzant-se amb d’altres. Cal, per tant, reflexionar sobre els valors que guien la nostra actuació i capacitar les persones per tal que les seves conductes siguin una expressió d’aquests valors.

El desenvolupament humà impacta positivament en 4 àmbits:

 • La PERSONA pren consciència del seu valor i augmenta el seu nivell de benestar.
 • El GRUP madura i es cohesiona gràcies a un major sentiment de pertinença i a compartir un projecte.
 • L’ORGANITZACIÓ assoleix millor els seus objectiuas gràcies a un grup més col·laboratiu i a la fidelització de les persones amb l’organització.
 • Les persones aporten els valors adquirits en l’àmbit organitzatiu a la seva COMUNITAT.
 
 

COM HO FEM?

Tal com s’explica amb més detall a l’apartat “com treballem?“, millorem la capacitat dels grups de treball, que assoleixen els objectius de l’organització en base a:

 • La creació d’entorns segurs d’aprenentatge mutu.
 • La visió compartida i la implementació d’estratègies de millora contínua. 
 • L’alineament de les legítimes aspiracions de les persones i de les organitzacions. 

QUÈ FEM?

Dissenyem projectes a mida que inclouen:

 • Capacitació en lideratge aspiracional.
 • Elaboració i desenvolupament d’estratègies basades en els objectius que s’han d’assolir i capacitats per desenvolupar.
 • Anàlisi d’estructures de negoci.
 • Implementació de sistemes de gestió de millora continua
 • Tallers sobre valors i comunicació assertiva.
 • Disseny i implementació d’estratègies d’enriquiment dels llocs de treball. 

VALORS

Els principals valors que ens impulsen són el respecte a les persones, la responsabilitat davant dels projectes que ens confien els clients i la mútua confiança.

La nostra VISIÓ és que les empreses tinguin les següents característiques:

ENTORN SEGUR

EL COR

Els entorns segurs són espais on les persones se senten respectades a l’hora d’aprendre i desenvolupar-se professionalment i personal. La base per  aconseguir-ho és la comunicació assertiva, que facilita la presa de consciència personal i de grup i, en conseqüència, sentiments de pertinença i cohesió.

MILLORA CONTÍNUA

EL BATEC

Disposar d’una visió compartida del negoci i del seu propòsit és la base per identificar i prioritzar les àrees de millora. D’altra banda, la millora ha de donar fruits de forma ràpida i contínua, de manera que es generi confiança i s’aprofundeixi en l’entorn segur. 

ALINEACIÓ D’ASPIRACIONS

EL CERVELL

El reconeixement mutu de les aspiracions de les persones i les de l’organització és la clau de l’alineació, realitzat a partir d’un diàleg basat en la confiança. D’aquesta manera, augmenta el compromís de cada persona amb el projecte comú i l’organització atrau més talent. 

Modest Garcia Lausín

Director de Kuragu

L’equip de Kuragu té àmplia experiència en millora contínua de processos, gestió de projectes, desenvolupament estratègic d’organitzacions, intel·ligència emocional, comunicació interna, acompanyament a persones i desenvolupament de lideratges.

Els professionals de Kuragu han prestat serveis, entre d’altres, a les següents organitzacions:

DOSSIER CORPORATIU

El mètode i els nostres programes

Descarrega el dossier corporatiu

Descarga el dosier corporativo